Kemister och biologer kan med lika behållning studera neurokemi. Neurokemi befinner sig i gränsområdet kemi - biologi och utnyttjar moderna molekylärbiologiska, biokemiska, cellbiologiska och immunologiska tekniker för att i molekylära termer beskriva och karakterisera funktionerna av nervsystemets olika celltyper och såväl de snabba (msek) interaktioner som ligger till grund för våra sensoriska och kognitiva processer som långsamma processer involverade i synaptogenes, neuronal plasticitet eller degenerering. Neurokemin utgör grunden för molekylär förståelse av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom och för mentala sjukdomar.

 

 
Neurokemi med molekylär neurobiologi är ett framtidsämne från såväl forsknings- som utbildningssynpunkt. Molekylär neurovetenskap representerar, vid sidan av immunologi, det snabbast växande forskningsfältet inom biologi och kemi. Tack vare molekylärbiologiska landvinningar blir klassisk neurobiologi alltmer molekylär och kemisk samtidigt som cellulär elektrofysiologi kompletteras med molekylära jonkanalstudier med patch clamp-teknik som tillåter studier av jonflöden genom en enda jonkanal.
 
Mångfalden av neuronala signalsubstanser och deras receptorer utgör ett brett fält för neurofarmakologiska studier. Idag är ca 3/4 av alla registrerade läkemedel riktade mot olika komponenter inom neuronal signalöverföring (t.ex. lokalanestetika, ångestdämpande, antidepressiva och antipsykotiska droger). Utveckling och förståelse av deras verkningsmekanismer sysselsätter många inom den framgångsrika svenska läkemedelsindustrin. Flertalet forskare inom dessa företag har neurokemisk utbildning.

Ett spännande nytt forsknings- och undervisningsfält är neuroimmunologi, som är inriktat på molekylära och cellulära interaktioner mellan nerv- och immunsystem, t.ex. koppling inflammation - smärta eller inflammation - demenssjukdomar och autoimmuna nervsjukdomar (t.ex. MS).