Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier kan vara när en person utsätter en annan person för till exempel handlingar, uttalanden om utseende eller beteende, texter, bilder, gester med anspelning på någon av diskrimineringsgrunder och som upplevs som kränkande och ovälkomna.

 Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upplevs som kränkande och ovälkomna.

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande. Ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet, eller att det upplevs som kränkande.

Vad gör du om du upplever diskriminering

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande och/eller kränkande ska du anteckna vad som hände, när det hände och var händelsen ägde rum. Kontakta sedan t.ex. skyddsombudet eller prefekten. Flera kontaktpersoner finns längst ner på sidan.

Prefekten ska genast vidta åtgärder så att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling upphör samt kontakta Personalavdelningen.

Utredning av trakasserier och sexuella trakasserier

När prefekten får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier tar han kontakt med personalavdelningen som genomför en utredning. Personalavdelningen håller enskilda samtal med berörda parter för att fastställa vad som har hänt.

Utredningen avslutas med att en skriftlig bedömning meddelas berörda parter samt prefekten. Om utredningen kommer fram till att trakasserier enligt diskrimineringslagen förekommit har prefekten ansvar för att trakasserierna upphör.

Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att upphöra.

På universitetets hemsida kan du läsa mer om trakasserier och sexuella trakasserier

Utredning av kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling kan utredas av prefekten med stöd från Personalavdelningen.

Här kan du läsa mer om kränkande särbehandling

Stöd

Är du missnöjd med utredningen av eller beslutet om ev. diskriminering kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO. En anställd som anmäler eller medverkar i en sådan utredning får inte utsättas för repressalier av universitetet.

Om du upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling kan du kontakta någon av följande personer:

 

Med skyldighet att kontakta Personalavdelningen

 

Med tystnadsplikt (om du vill tala i förtroende)

  • Personalavdelningen
    Lina Bäckstrand (jämställdhetssamordnare)
    e-post: lina.backstrand@su.se, tfn: 08-16 2262