Kursen ges endast höstterminer

Målsättning

Kursen är lämplig för studenter med både kemisk och biologisk bakgrund. Den avser att ge teoretiska såväl som experimentella biokemiska och molekylärbiologiska kunskaper om nervceller som är s.k. exciterbara celler. Målsättningen med kursen är att ge en detaljerad beskrivning av principerna hur nervsystemet fungerar, framför allt i molekylära termer. Tonvikten ligger på en beskrivning av nervcellers speciella egenskaper samt hur nervceller kommunicerar med varandra. Vidare är målsättningen att ge en beskrivning av principerna för hur läkemedel, toxiska substanser och narkotiska preparat verkar på nervsystemet samt en i huvudsak molekylär beskrivning av olika patologiska tillstånd som drabbar nervsystemet.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av nervsystemets anatomi och nervcellers morfologi med syfte att presentera de neurokemiska mekanismerna i ett bredare sammanhang. Av central betydelse inom neurokemin är nervcellers elektriska egenskaper. Nervceller kommunicerar genom förändringar i membranpotentialen som inducerar kemiska förändringar som t.ex. frisättning av neurotransmittorer som i sin tur påverkar andra nervceller. Integrering av signaler i cellkroppar och dendriter, aktionspotentialer och den åtföljande frisättningen av signalsubstans, behandlas både på cellulär och på molekylär nivå. Ett omfattande avsnitt behandlar receptorer för olika signalsubstanser både med avseende på receptorernas proteinkemi och på de mekanismer som leder till att bindning av signalsubstans i sin tur leder till förändringar i nervcellens egenskaper och dess möjlighet att kommunicera med andra nervceller. Dessa s.k. receptorsystem är av stor betydelse för farmakologisk manipulation av nervsystemet vid behandling av olika sjukdomstillstånd.


Att söka förklara neurologiska och psykiatriska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, depression, kroniska smärttillstånd och schizofreni på molekylär nivå är några av neurokemins viktigaste forskningsområden. Inom ett föreläsningsavsnitt söker kursen ge en bild av vilka neurokemiska mekanismer som forskningen i dagsläget anser är av betydelse för olika neuropatologiska tillstånd.

Kurslitteratur

Basic Neurochemistry: Principles of molecular, cellular and medical neurobiology. Editors ST Brady, GJ Siegel, RW Albers & DL Price. Eighth edition, 2012, Academic Press, ISBN: 978-0-12-374947-5, samt utdelat material.

 

Förkunskaper

60 hp i kemi på grundnivå varav 7.5 hp i biokemi eller motsvarande, eller kunskaper i biologi motsvarande 60 hp i biologi på grundnivå varav 9 hp i zoofysiologi. Engelska B eller motsvarande

Omfattning

9 veckors heltidsstudier. Kursen är laborationsintensiv och innehåller en litteraturuppgift där studenterna i samråd med lärare får specialstudera ett område inom neurokemin.

Upplysningar

Kursansvarig och studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@dbb.su.se