Målsättning:

Syftet är att ge grundläggande teoretisk och framför allt praktisk kunskap för att självständigt kunna gå från design av gener som kodar för rekombinanta peptider eller proteiner till uttryck och analys av genprodukter i E. coli eller andra expressionssystem. Dessa tekniker är inte bara viktiga som verktyg vid funktionella studier av en genprodukt utan också för design och produktion av t.ex. nya farmaceutiska produkter.

Innehåll:

Utgångspunkten är design av PCR primers. Gener amplifieras med hjälp av PCR. Mutationer och restriktions-sites introduceras i DNA sekvensen. Efter restriktionsklyvning och ligering av DNA fragment och vektor, kloning samt transformation av E. coli identifieras positiva kloner med hjälp av PCR. Rekombinant vektor prepareras och DNA analyseras med hjälp av restriktionsanalys och sekvensering. Genexpression induceras och genprodukter analyseras bl.a. med immunologiska metoder. Riktad mutagenes, protein engineering, användning av kombinatoriellt genbibliotek för expression av antikroppar eller ligander och expression av proteiner i eukaryota system behandlas också.


Kurslitteratur:

Principles of Gene Manipulation and Genomics, S.B. Primrose and R.M. Twyman, 7th Edition, Blackwell Publishing, ISBN: 1-4051-3544-1


Förkunskaper:

För tillträde till kursen krävs antingen kunskaper motsvarande någon av kurserna Neurokemi med molekylär neurobiologi, AN, 15 hp (KN7001) eller Biokemi II – proteiner från gen till funktion, GN, 15 hp (KB5001) eller kunskaper motsvarande kandidatexamen med huvudområdet molekylärbiologi, där minst 30 högskolepoäng i kemi ingår. Engelska B eller motsvarande.

Omfattning:

9 veckors heltidsstudier

Upplysningar:

Kursansvarig: Einar Hallberg tel 08-16 3598, einar.hallberg@neurochem.su.se

Studierektor: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se