Trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet, eller att det upplevs som kränkande.

Om en företrädare för universitetet får veta att en student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.

Vad gör du om du upplever diskriminering

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande ska du anteckna vad som hände, när det hände och var händelsen ägde rum. Kontakta sedan någon anställd som du känner förtroende för. Vid Institutionen för neurokemi föreslår vi att du i första hand ska vända dig till Anna-Lena Ström (studierektor). Du kan också vända dig till din föreläsare eller kursadministratör.

Tänk på att om du påtalar trakasserier, så är den medarbetare som får kännedom om detta skyldig att föra saken vidare till berörd prefekt. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en utredning inleds och att informera universitetets jämlikhetssamordnare.

Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill att en utredning startas, börja med att vända dig till studentkåren eller Studenthälsan.

Utredning och uppföljning

När misstänkta trakasserier påtalas hålls enskilda samtal med berörda parter för att fastställa vad som har hänt. Dessa genomförs av Anna-Lena Ström (studierektor neurokemi) eller Carl-Johan Högberg (utbildningskoordinator). Samtalen dokumenteras skriftligt, kortfattat i punktform. Ärendet behandlas konfidentiellt och snabbt. Prefekt och universitetets jämlikhetssamordnare informeras även i detta första stadium. Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att upphöra.

Om det efter samtalen fortfarande kan finnas anledning att klargöra om diskriminering har förekommit ska en utredning av omständigheterna genomföras av universitetets jämlikhetssamordnare. Är det möjligt att det som har inträffat kan vara kränkande särbehandling ska en utredning av omständigheterna genomföras av institutionen.

Beslut om diskrimineringsärenden fattas av rektor. Prefekten ska följa upp ärendet genom att kontakta den anmälande parten inom en bestämd och angiven tid, för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet ska universitetets jämlikhetssamordnare kontaktas för vidare åtgärder.

Om du upplever dig utsatt för diskriminering i samband med studierna kontakta någon av följande personer:

  • Anna-Lena Ström - (studierektor Institutionen för neurokemi)

e-post: anna-lena.strom@neurochem.su.se, tfn: 08-16 1267

  • Carl-Johan Högberg – (utbildningskoordinator KÖL)

e-post: studiev@kol.su.se, tfn: 08- 16 3730

  • Christian Edling - (Studentavdelningens jämlikhetssamordnare)

e-post: jamlikhet@su.se, tfn: 08-16 2559

 

Stöd

Stockholms universitets studentkår - för kontaktuppgifter se www.sus.su.se.

Studenthälsan - för kontaktuppgifter se www.studenthalsanistockholm.se